Wynajem

Wynajmujący Joy 4 U Gerard Wilk wynajmuje Najemcy wskazanemu w umowie najmu skuter będący przedmiotem najmu i szczegółowo opisany w umowie najmu, na warunkach wskazanych w umowie najmu i szczegółowo opisanych w warunkach najmu, a Najemca akceptuje treść umowy oraz warunki najmu stanowiące podstawę zawartego przez obie strony stosunku najmu. Niniejsza umowa będzie miała również zastosowanie w przypadku zmiany przedmiotu najmu w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.

1. Skuter zostaje wynajęty na czas wskazany w umowie najmu. Zapłata za wynajem skutera płatna jest Wynajmującemu z góry według cennika wskazanego w umowie Najmu. Stawki za wynajem dotyczą okresów godzinnych (każda rozpoczęta kolejna godzina najmu od daty i godziny wynajmu określonej w umowie skutkuje naliczeniem stawki za kolejną godzinę wynajmu) lub okresów 24 godzinnych (każde rozpoczęte 24 godziny od daty i godziny wynajmu określonej w Umowie). Określenie rodzaju (godzinowy/dobowy) obowiązującego cennika określone jest w umowie najmu. Koszt najmu stanowi iloczyn stawki za jedną dobę / godzinę w zależności od rodzaju zastosowanej taryfy oraz ilości dób/godzin na jakie został wynajęty przedmiot Najmu. W przypadku wcześniejszego zwrotu skutera Najemcy nie przysługuje zwrot za niewykorzystany okres najmu

2. Najpóźniej w chwili wynajmu Najemca wpłaci Wynajmującemu kaucję zabezpieczającą w wysokości ustalonego udziału własnego w szkodzie gotówką lub kartą kredytową lub płatniczą, o którym mowa w pkt 13. Wynajmujący ma prawo potrącić z kaucji wszelkie dopłaty wynikłe w momencie zwrotu przedmiotu najmu należne Wynajmującemu w ramach niniejszej umowy Najmu.

3. Stawki za wynajem zawierają limit kilometrów (dobowy lub godzinowy w zależności od rodzaju stawki wynajmu określonej i zastosowanej w umowie), określony w umowie Najmu. W przypadku przekroczenia przyznanego limitu kilometrów Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu dodatkowego wynagrodzenia w wysokości stanowiącej iloczyn ilości kilometrów ponad przyznany limit oraz stawki za każdy kilometr nadprzebiegu w wysokości 0,5 PLN.

4. W przypadku wynajmu lub zwrotu skutera poza godzinami pracy punktu wynajmu Najemca zapłaci Wynajmującemu opłatę za wynajem lub zwrot po godzinach w wysokości 123 PLN. W sytuacji gdy Najemca upoważnia drugą osobę zaakceptowaną przez Wynajmującego do kierowania wynajętym skuterem Najemca uiści opłatę w wysokości 20 PLN za każdy dzień wynajmu skutera tytułem opłaty za dodatkowego kierowcę. Na wyraźną prośbę i za dodatkową odpłatnością skuter może zostać wydany Najemcy lub odebrany od Najemcy w miejscu wskazanym prze Najemcę. Kwota opłaty za ww. usługę stanowi iloczyn stawki za 1 km w wys. 2,5 PLN i liczby kilometrów liczonych od punktu wynajmu Wynajmującego do miejsca podstawienia/odebrania skutera. Do wynajętego skutera Najemca ma możliwość wynajęcia wyposażenia dodatkowego w postaci: nawigacji GPS w cenie 40 PLN za każdą rozpoczętą dobę wynajmu, dodatkowego kasku dla pasażera w cenie 30 PLN za każdą rozpoczętą dobę wynajmu, zestawu cieplnego w postaci moto koca w cenie 30 PLN i moto rękawic w cenie 20 PLN za każdą rozpoczętą dobę wynajmu, kufra centralnego w cenie 40 PLN za każdą rozpoczętą dobę wynajmu. Wszystkie ceny wskazane w zdaniu powyżej są opłatą minimalną i w przypadku wynajmu skutera na okresy godzinne są opłatą jednorazową nie podlegającą dzieleniu, pobieraną za wynajem bez znaczenia długości okresu godzinowego najmu. Opłata za wynajem wyposażenia dodatkowego płatna jest Wynajmującemu z góry.

5. Przekazany Najemcy skuter jest w dobrym stanie technicznym, tj posiada kompletne wyposażenie, dowód rejestracyjny wraz z potwierdzeniem zawarcia polisy OC oraz 1 komplet kluczy. Wszelkie uwagi co do stanu technicznego należy zgłaszać Wynajmującemu najpóźniej przed opuszczeniem miejsca wypożyczenia przedmiotu najmu. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu Najmu w miejscu i czasie wskazanym w umowie najmu wraz z dokumentami i kluczami oraz całym wyposażeniem dodatkowym, przekazanym Najemcy w momencie wynajmu Skutera. Wynajmujący obciąży Najemcę udokumentowanymi kosztami związanymi z koniecznością zakupu utraconego przez Najemcę wyposażenia przedmiotu najmu w trakcie trwania umowy najmu. Najemca zobowiązany jest do wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej skutera tj. sprawdzania i uzupełnienia poziomów płynów eksploatacyjnych (tj. płyn hamulcowy, olej silnikowy, płyn chłodzący) oraz kontroli ciśnienia w ogumieniu i sprawdzania działania świateł. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń producenta skutera wskazanych w instrukcji obsługi skutera.

6. Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie wynikające z prawidłowej eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem przedmiotu Najmu wraz z dokumentami i kluczami od skutera.

7. Przedłużenie okresu Najmu wymaga formy pisemnej, w szczególnych okolicznościach dopuszcza się formę wymiany zgodnych oświadczeń woli pocztą elektroniczną. W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu Najmu i nie poinformowanie Wynajmującego minimum na 1 godzinę przed wymaganym zwrotem Najemca zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenie w wysokości równej stawce za jednostkę czasową zastosowaną w umowie najmu powiększoną o 50% za każdą rozpoczętą jednostkę czasową opóźnienia w zwrocie skutera. W przypadku bezumownego korzystania z przedmiotu najmu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wezwania Najemcy do zwrotu przedmiotu najmu Wynajmującemu. Koszty, jakie poniósł Wynajmujący w związku z odbiorem przedmiotu Najmu oraz wezwaniem do jego zwrotu obciążają Najemcę.

8. Stan wynajmowanego i zwracanego skutera określa umowa najmu, gdzie wskazany jest przebieg skutera przy wynajmie i zwrocie, stan paliwa wynajmowanego oraz zwracanego przez Najemcę skutera, jego stan techniczny oraz data i godzina wydania i zwrotu, potwierdzone podpisem Wynajmującego. Zwrot przedmiotu Najmu odbywa się każdorazowo w obecności pracownika Wynajmującego. W przypadku braku podpisu Najemcy potwierdzającego przy zwrocie stan techniczny oraz przebieg i poziom paliwa przedmiotu najmu, Najemca akceptuje stan skutera, jaki został opisany przez Wynajmującego w miejscu pozostawienia skutera przez Najemcę. Najemca zobowiązany jest do zwrotu skutera z poziomem paliwa z jakim został on wydany Najemcy. W przypadku braku paliwa w momencie zwrotu Skutera, Najemca zobowiązuje się do zapłaty Wynajmującemu opłatę za usługę dotankowania w wysokości 70 PLN. Zwracany skuter powinien być czysty – w przypadku zwrotu brudnego skutera Najemca uiści opłatę w wysokości 60 PLN.

9. Najemca zobowiązuje się do używania skutera zgodnie z jego przeznaczeniem oraz przepisami prawa. Zabronione jest: wyjazd wynajętym skuterem poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, podnajem skutera w jakiejkolwiek formie, kierowanie skuterem pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych środków odurzających, używania przedmiotu najmu wbrew przepisom prawnym, celnym, drogowym, kierowanie skuterem przez inne osoby niż osoby wskazane w umowie najmu, używanie przedmiotu najmu w rajdach, wyścigach, używanie przedmiotu najmu niezgodnie z jego przeznaczeniem, używanie przedmiotu najmu w celach popełnienia przestępstwa. W przypadku gdy w wyniku naruszenia powyższych zakazów Wynajmujący poniesie szkodę, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Wynajmującego do wysokości poniesionej przez niego szkody.

10. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian, przeróbek ani napraw w przedmiocie najmu.

11. Najemca zobowiązany jest do zapłaty we własnym imieniu wszelkich mandatów i innych kar wynikających z naruszenia prawa, przepisów drogowych podczas trwania umowy najmu. W przypadku gdy mandatami lub innymi karami Najemcy zostanie obciążony Wynajmujący Najemca zapłaci Wynajmującemu wszelkie koszty jakie poniósł z tego tytułu. Za każdorazowe wskazanie użytkownika przedmiotu najmu przez Wynajmującego do instytucji występujących o dane użytkownika pojazdu,w związku z naruszeniem przepisów prawa, Najemca uiści Wynajmującemu dodatkową opłatę administracyjną w wysokości 123 PLN. Opłata ta obowiązuje do 3 lat od daty zakończenia umowy najmu i Najemca wyrażą zgodę na obciążenie przez Wynajmującego podanej do niniejszej umowy karty kredytowej ww. kwotą.

12. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii technicznej lub szkody w skuterze, Najemca jest zobowiązany do jego zabezpieczenia oraz do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o jego stanie, miejscu postoju i rodzaju awarii na numer telefonu wskazany w umowie najmu. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w wyniku opóźnienia lub zaniechania obowiązku o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek napraw w przedmiocie najmu bez zgody Wynajmującego.

13. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty udziału własnego w szkodzie wskazanej na umowie najmu. Udział własny w szkodzie nie ma zastosowania, jeżeli Wynajmującemu przysługuje zapłata odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC sprawcy szkody w przedmiocie najmu. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania z winy Najemcy przez Towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym Wynajmujący zawarł umowę ubezpieczenia OC i AC przedmiotu Najmu lub przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy szkody, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w przedmiocie najmu.

14. W przypadku rażącego niedbalstwa lub celowego naruszenia przepisów prawa przez Najemcę lub w przypadku gdy powstała szkoda w majątku Wynajmującego przewyższa wysokość kar umownych wskazanych w niniejszej umowie, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

15. W przypadku zaistnienia kradzieży przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu dowodu rejestracyjnego skutera wraz z potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia OC oraz kluczyka. W przypadku nie zwrócenia wymienionych w zdaniu poprzednim przedmiotów Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za skradziony skuter. Najemca ma obowiązek używania i włączania wszelkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w skuterze, jak również parkowania skutera w bezpiecznych miejscach.

16. W każdym przypadku zaistnienia szkody w przedmiocie Najmu (kolizji, kradzieży lub innego zdarzenia losowego) Najemca jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Wynajmującego na numer telefonu wskazany w umowie najmu oraz policji jak również dokonania wszelkich działań zapobiegających zwiększeniu rozmiarów szkody. W ciągu 24 h od daty zdarzenia Najemca jest zobowiązany do pisemnego przedstawienia Wynajmującemu wszelkich danych dotyczących zaistniałego zdarzenia, w celu zgłoszenia szkody przez Wynajmującego do Towarzystwa ubezpieczeniowego. W szczególności, w przypadku kradzieży przedmiotu najmu, Najemca obowiązany jest do zgłoszenia faktu kradzieży na policji bezzwłocznie w chwili stwierdzenia faktu kradzieży, uzyskania pisemnego potwierdzenia faktu zgłoszenia od policji i przekazania otrzymanego oświadczenia niezwłocznie Wynajmującemu. Najemca oświadcza, że dołoży należytej staranności w celu ustalenia okoliczności zaistniałych zdarzeń oraz będzie aktywnie uczestniczył i współpracował z Wynajmującym w procesie likwidacji zaistniałej szkody. Najemca ponosi odpowiedzialność za zawinione zaniedbania w dokonaniu odpowiednich zgłoszeń.

17. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w przedmiocie Najmu, mandaty, opłaty parkingowe w związku z używaniem przedmiotu najmu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej przez Najemcę lub osobę kierującą przedmiotem najmu w trakcie trwania niniejszej umowy najmu.

18. Najemca oświadcza, że jest świadomy treści powyższych zapisów oraz je akceptuje. Najemca oświadcza, że podane do umowy najmu dane osobowe są prawdziwe oraz wyraża zgodę na umieszczenie ich w bazie danych Wynajmującego, który będzie ich Administratorem dla potrzeb realizacji niniejszej umowy. Najemca oświadcza, że został poinformowany o prawie do wglądu do swoich danych i możliwości ich uzupełnienia, uaktualnienia lub usunięcia.

19. Jeżeli Najemca jest przedsiębiorcą – wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego, jeżeli Najemca jest Konsumentem – wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwości ogólnej. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.